Archive for Tag: اینترنت راجرز

خرابی سیستم شبکه علت اصلی قطع اینترنت راجرز در کانادا

علت قطع اینترنت راجرز

Staffieri گفت که تیم آنها متشکل از کارشناسان فنی برجسته و فروشندگان جهانی به بررسی علت اصلی قطع و "تعیین اقدامات برای افزایش افزونگی در شبکه‌ها و سیستم‌های ما ادامه می‌دهند."

بیشتر بخوانید