مشاوره های بیزینسی

مشاوره های بیزینسی

در فرآیند مهاجرت با برنامه های کارآفرینی استانی، آشنا بودن با محیط، درک نیازهای اقتصادی و بیزینسی استان ها، همچنین شناخت امکانات و فرصت ها نقش مهمی را ایفا می نمایند و در تصمیم گیری کارآفرینان سهم عمده ای خواهند داشت.

یکی از اهداف طراحی این روش مهاجرتی از طرف اداره مهاجرت استان ها، انتقال بیزینس هایی است که مالکان آنها به سن بازنشستگی نزدیک می شوند و دنبال سرمایه گذارانی می گردند که تجربه قبلی راه اندازی و مدیریت بیزینس را دارند و می توانند با خرید بیزینس فعلی، باعث دوام و توسعه آن شوند. دومین هدف اصلی این برنامه، جذب سرمایه گذاران و کارآفرینانی ست که با تجربه و ایده های نو و با راه انداختن بیزینس های جدید بتوانند باعث تنوع و ارتقای اقتصاد استان شوند.

شرکت Swallow Immigration، با توجه به اهمیت مشاوره تخصصی در فرایند مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، جهت طرح راه اندازی کسب و کار جدید و یا طرح خرید کسب و کار موجود،

از خدمات متخصصین و مشاورین با تجربه در موارد ذیل بهره می گیرد:

 • بررسی سوابق کاری متقاضیان
 • بررسی شرایط محیطی استانها
 • توصیه مناسب ترین طرح کسب و کار برای متقاضی
 • توسعه و تکمیل طرح کسب و کار اولیه جهت ارائه به استان
 • توسعه و تکمیل طرح کسب و کار نهایی با جزئیات آن به استان
 • مشاوره و حمایت به منظور خرید کسب و کار
 • تداوم مشاوره و حمایت تا نیل به اهداف مد نظر از جمله رسیدن به سوددهی، اشتغال زایی و رشد و توسعه

دکتر محمود رجبلو به عنوان سرپرست تیم مشاوران بیزینسی با بیش از دو دهه تجربه ی مشاوره در امر سرمایه گذاری و کارآفرینی، صدها سرمایه گذار علاقمند مهاجرت به کانادا را در زمینه های زیر یاری نموده اند:

 • بررسی بازار کسب و کار
 • پردازش ایده کسب و کار
 • پردازش و تکمیل طرح کسب و کار
 • تاسیس و راه اندازی شرکت های جدید
 • خرید شرکت های موجود در بازار و کمک به توسعه آنها
 • بررسی و اطمینان از درستی عملکرد شرکت و فرآیند خرید و فروش آن
 • طراحی و پیاده سازی استراتژی های کسب و کار
 • نظارت بر عملکرد شرکت ها
 • ارتقا‌ فروش و سوددهی شرکت ها
 • کمک به توسعه و گسترش کسب و کار
 • دستیابی به فرصت های تجاری منطقه ای و جهانی
 • رهبری و مدیریت موقت سازمانی
 • مدیریت پروژه های تجاری و سرمایه گذاری