فرم ارزیابی اولیه

فرم شماره 1

برای متقاضیان روش کارآفرینی استانی در کانادا
(لطفا اسامی به فارسی درج شود)
(پیش شماره کشور درج شود)
به تقویم شمسی
در صورت تاهل مجموع دارایی نقدی متقاضی و همسر در بانک درج شود.
در صورت تاهل مجموع دارایی غیر نقدی متقاضی و همسر درج شود.